จัดการนิเทศเชิงปฏิบัติการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย
15 ตุลาคม 2018 ·
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัยได้รับเกรียติเป็นเจ้าภาพจัด การนิเทศเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการระบบการศึกษาระบบทวิภาคีและการพัฒนาครูฝึกในสถานที่ประกอบการ ระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2561
โดยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวะเอกชนร่วมกับส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ ซึ่งมีสถานประกอบการแต่ละแห่ง และสถานศึกษาในเครือเอกวรรณทั้ง4แห่ง เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย
Visitors: 378,403