ประวัติย่อวิทยาลัย

 

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย (Ekapanyahariphunchai Vocational College)  จัดตั้งและเปิดทำการสอนในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  บนเนื้อที่ ๓ ไร่  ๒ งาน  ๘๒ ตารางวา  รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตร ๓ ปี ในประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาชาวิชาการบัญชี และรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หลักสูตร ๒ ปี ในประเภทบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และสาขาวิชาการบัญชี  โดยยึดนโยบายของผู้บริหารที่มีความตั้งใจสร้างวิทยาลัย  ที่มีคุณภาพดี  ใกล้บ้าน เพื่อให้เด็ก เยาวชนในจังหวัดลำพูนและพื้นที่ภาคเหนือได้ศึกษาเล่าเรียนและ    พัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพโดยไม่ต้องจากบ้านไปเรียนในเมืองใหญ่และ  เพื่อรองรับการพัฒนา และขยายตัวทางด้านธุรกิจของจังหวัดลำพูน และภาคเหนือ ดังนั้น เด็กและเยาวชนจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความสามารถทางด้านวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมจริยธรรม

 


 

 

Visitors: 381,526